Vážené dámy a páni, vážení predstavitelia spoločností Agrotrade Group spol. s.r.o., Gamota JR s.r.o., AT Zemplín spol. s.r.o., zástupcovia jednotlivých zväzov a organizácií, milí pestovatelia, vážení hostia.
Je mi nesmiernym potešením pozdraviť Vás v mene pána generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva Ing. Štefana Rybu, PhD., pri otvorení 2. ročníka Celoslovenského dňa poľa pestovateľov sóje na východnom Slovensku, v mojom rodisku, kde pestovanie sóje zastáva významné miesto a dosahuje najlepšie výsledky.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR citlivo vníma problematiku sebestačnosti proteínových plodín. Slovenská republika ako jedna z mála štátov EÚ dokáže byť v rámci proteínových zdrojov sebestačná, avšak sebestačnosť EÚ dosahuje úroveň 
max. 4 %, čo vyvoláva oprávnené obavy. Slovenská republika preto pristúpila k viacerým iniciatívam k zabezpečeniu proteínovej sebestačnosti a dlhodobo podporuje diskusiu k jej zabezpečeniu na úrovni EÚ. Jedným z programov je ,,Dunaj sója“, ktorá bola založená v roku 2012 a v súčasnosti sú jej členmi AT, HU, DE, SI, CR, RO, BG, SK, Ukrajina, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Macedónsko (SR podpísala deklaráciu dňa 17.02.2015). Slovenské subjekty v agropotravinárskom priemysle majú možnosť zapojiť sa aj do tejto súkromnej certifikovanej schémy a tak zvýšiť pridanú hodnotu svojich výrobkov. Druhou iniciatívou je „Európska sója“, kde sa ministri EÚ vo veľkej miere zhodli, že flexibilita Spoločnej poľnohospodárskej politiky by sa mala využívať na podporu diverzifikácie vo vidieckych oblastiach a na podporu propagácie bielkovinových plodín a strukovín v agroenvironmentálnom programe, čím by sa trvalo dosahovali opatrenia na rozvoj vidieka. Pri vytváraní špecializovaných trhov je potrebné venovať väčšiu pozornosť malým farmám a rozvoju marketingových a vývozných príležitostí pre regionálne produkty. Deklaráciu „Európska sója“ podpísalo v júli 2017 celkovo 14 členských štátov EÚ – AT, CR, FI, FR, DE, EL, HU, IT, LU, NL, PL, RO, SI a SK.

Aj na národnej úrovni vnímame požiadavky spotrebiteľov, ktorí si vyžadujú zdravé, kvalitné produkty s vyššou pridanou hodnotou. Na základe čoho Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zriadilo v spolupráci so Zväzom výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností pracovnú skupinu za účelom prípravy národného systému dobrovoľného označovania potravín, ktoré boli vyrobené bez použitia geneticky modifikovaných organizmov. Tento systém predpokladá zavedenie monitoringu a kontroly, ktorý bude spĺňať prísne medzinárodne uznávané štandardy. Kontrola od pestovateľa po výrobcu kŕmnych zmesí bude prebiehať pod dohľadom inšpektorov Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, pod ktorý spadá aj Národné referenčné laboratórium pre GMO a následne v rámci kompetencií bude kontrola Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR. Štátna veterinárna a potravinová správa bude vykonávať inšpekciu dodržiavania štandardov v živočíšnej výrobe až po finálne balenie výrobkov so štandardizovaným logom systému „vyrobené bez použitia GMO“. Kontrolné mechanizmy a sledovateľnosť výrobkov popri marketingu loga umožnia spotrebiteľom ďalší výber popri existujúcich systémoch výroby a označovania potravín udržateľným spôsobom.
Tieto schémy nesmú zavádzať spotrebiteľa v rámci prísneho potravinového práva EÚ, a preto musia byť dôsledne kontrolované inšpektormi na všetkých stupňoch výroby potravín v rámci zásad konkrétnej schémy označovania a vyžadujú si zvýšené personálne pokrytie (inšpektori, laboratória), administratívnu záťaž a rozšírenie kapacít technického vybavenia analytických laboratórií. To je možné zabezpečiť len dodatočným mimorozpočtovým opatrením MF SR na rozbeh schémy a následnými finančnými opatreniami na udržanie schémy označovania. Keďže projekt má široký záber, momentálne prebieha komunikácia s jednotlivými orgánmi štátnej správy (Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a Štátna veterinárna a potravinová správa SR).

Vážené dámy a páni,
Slovensko je krásna krajina a je pre nás dôležité, aby sme rozvíjali rodinné farmy, podporovali možnosť presadiť sa domácim kvalitným produktom na trhu. To je aj zámer vlády SR, ktorá vytvára podmienky pre rozvoj rastlinnej a živočíšnej výroby využívaním podporných opatrení a nástrojov v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Na záver prijmite moje poďakovanie za pozvanie na 2. ročník Celoslovenského dňa poľa pestovateľov sóje. Moje poďakovanie patrí organizátorom za všetku vykonanú prácu pri príprave dnešného podujatia a celoslovenským dňom prajem úspešný priebeh a dlhoročnú tradíciu.
Všetkým zúčastneným želám veľa inšpirácií, ktoré môžete plnohodnotne zužitkovať vo svojom podnikaní, a tým zvýšiť kvalitu slovenského poľnohospodárstva.

Ďakujem za pozornosť.

Spracovala Ing. Daniela Rudá, dňa 31. 08. 2017.

Máte záujem o spoluprácu? Kontaktujte nás!